Kemi Kunskapskrav


Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Publicerat i Naturorienterade ämnen, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Fysik Kunskapskrav


Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Publicerat i Naturorienterade ämnen, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Biologi Kunskapskrav

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Publicerat i Naturorienterade ämnen, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

De naturorienterande ämnena Biologi, Fysik, Kemi

Centralt innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1–3

Året runt i naturen

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kropp och hälsa

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Kraft och rörelse

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Material och ämnen i vår omgivning

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunst­ ning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Publicerat i Naturorienterade ämnen, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Musik

Musik

Krav — inga defierade

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Musicerande och musikskapande

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

44MUSIK

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk,stränginstrumentochtangentinstrumentmedvariationavrytm,klangoch dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

Associationer,tankar,känslorochbildersomuppkommernärmanlyssnarpåmusik. • Olika instrument från grupperna blås­, sträng­, tangent­ och slagverksinstrument. • Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Publicerat i Musik, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Modersmål

Modersmål

Krav– inga definierade

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavnings­ regler.

Tala, lyssna och samtala

Muntligt berättande för olika mottagare. • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berät­ tande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kultur och samhälle

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Publicerat i Engelska, Modersmål, Svenska, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Idrott

Idrott

Krav – inga

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Rörelse

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sam­ mansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler. • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag­ och ryggläge.

Hälsa och livsstil

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur­ och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur­ och utemiljö. • Allemansrättens grunder. • Säkerhetochhänsynstagandeisambandmedlekar,spelochvidnatur­ochutevistelser.

Publicerat i Idrott och Hälsa, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Hem och konsumentkunskap

Hem och konsumentkunskap

Krav ÅK 3 — Inga

Centralt innehåll

I årskurs 1–6

Mat, måltider och hälsa

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och be­ grepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

24HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Konsumtion och ekonomi

Ungas ekonomi, sparande och konsumtion. • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation. • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Miljö och livsstil

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påver­ kar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar. • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Publicerat i Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Bild

Bild

Krav— inga!!

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Bildframställning

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. • Teckning, måleri, modellering och konstruktion. • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning

Olikaelementsombyggeruppenbild:färg,form,linje,ytasamtför-ochbakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

Informativabilder,till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Publicerat i Bild, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar

Engelska

Engelska

Inga krav i åk 3!? — kan detta verkligen stämma??

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. • Intressen, personer och platser. • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

Tydligt talad engelska och texter från olika medier. • Enkla instruktioner och beskrivningar. • Olika former av enkla samtal och dialoger. • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor. • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Enkla presentationer. • Enkla beskrivningar och meddelanden. • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Publicerat i Engelska, Modersmål, Utbildningskrav Årskurs 3 enligt lgr -11 | Lämna en kommentar